Verantwoordelijke

Wanneer u een overeenkomst sluit met Hermes, bijvoorbeeld omdat u een abonnement aanschaft, is Hermes de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens. De verantwoordelijke bepaalt binnen de wettelijke kaders wat er met uw persoonsgegevens gebeurt.


Welke gegevens verwerkt Hermes?

Hermes heeft de verwerkingen van persoonsgegevens gemeld bij het Meldingsregister van het College bescherming persoonsgegevens (Cbp). De gegevens die wij verwerken zijn:

 • Naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mail adres
 • Contactgegevens werkgever (indien u een abonnement heeft via uw werkgever)
 • Abonnement- en productgegevens en in geval van OV-chipkaart chipnummer
 • Rekeningnummer, betaalwijze en debiteurengegevens
 • Klachtgegevens en gegevens met betrekking tot gevonden of verloren voorwerpen
 • Restitutiegegevens
 • De transactiegegevens van uw chipkaart in onze voertuigen.

Verwerking medische gegevens

Bij sommige diensten (bijvoorbeeld het vervoer van personen per ambulance), waarvoor Hermes als dienstverlener optreedt, is het nodig om medische gegevens te verwerken. Connexxion verwerkt deze gegevens binnen de kaders van de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst en de Wbp en draagt deze, voor zover nodig, tevens over aan desbetreffende zorginstelling


Waarvoor heeft Hermes uw persoonsgegevens nodig?

 • Voor het uitvoeren van overeenkomsten, zoals bijvoorbeeld het jaarabonnement. Overeenkomsten kunnen gesloten zijn met individuele reizigers of met bedrijven
 • Voor de financiële administratie (zoals het berekenen, innen of crediteren van facturen en financiële transacties van abonnementen of andere reisproducten) met betrekking tot verkoop van producten en diensten en voor de debiteurenadministratie (zoals het uitvoeren van debiteurencontrole ten behoeve van de opdrachtverwerking en verkoopondersteuning of het onderhouden van contacten met debiteuren)
 • Voor het afhandelen en terugbezorgen van gevonden voorwerpen
 • Voor het behandelen van vragen en klachten met betrekking tot Hermes en voor het in behandeling nemen en beslechten van eventuele geschillen tussen u en Connexxion. Ook kan correspondentie gebruikt worden ter evaluatie en verbetering van de kwaliteit van dienstverlening alsmede ten behoeve van training, coaching en beoordelingsdoeleinden.
 • Voor marktonderzoek (historisch, statistisch) en managementinformatie of het ontwikkelen van nieuwe producten en diensten om het openbaar vervoer beter af te stemmen op het gebruik door reizigers. In dit geval gaat het om niet identificeerbare gegevens.
 • Voor het doen van passende aanbiedingen aan klanten of om klanten te informeren over de dienstverlening van Connexxion.
 • Voor activiteiten die zijn gericht op het totstandbrengen, instandhouden en uitbreiden van een directe relatie tussen Connexxion en haar reizigers.

Wanneer gebruiken wij uw gegevens?

 • Als u een abonnement aangeschaft heeft, zodat wij uw abonnement kunnen toesturen en we de gesloten overeenkomst kunnen uitvoeren (zoals bijvoorbeeld het maandelijkse factureren van het jaarabonnement)
 • Als u contact opneemt met onze klantenservice (via een webformulier, e-mail, schriftelijk of telefonisch) zodat wij u kunnen beantwoorden
 • Als u ons feedback geeft over onze website via de e-mail van de webmaster, zodat wij u eventueel het resultaat van uw feedback kunnen laten weten
 • Als u ons toestemming heeft gegeven om u per e-mail te informeren over wijzigingen in de dienstregeling, of als u via onze e-mailservice informatie wilt ontvangen over lijnen
 • Als u reageert op een actie, enquête of prijsvraag, zodat wij de actie kunnen uitvoeren en de prijswinnaar bekend kunnen maken
 • Als u gevonden of verloren voorwerpen meldt, zodat wij ervoor kunnen zorgen dat het verloren voorwerp weer terugkomt bij de rechtmatige eigenaar
 • Als u informatie opvraagt (telefonisch, via de website of schriftelijk) zodat wij u de gevraagde informatie kunnen toesturen.
   

Het bewaren van uw gegevens

U kunt ervan verzekerd zijn dat Hermes geen persoonsgegevens bewaart -in een vorm die het mogelijk maakt u te identificeren- langer dan noodzakelijk is voor de verwerkelijking van de hierboven genoemde doeleinden. Ook in de meldingen die Hermes bij het Cbp (College bescherming persoonsgegevens) heeft gedaan voor de verwerking van persoonsgegevens kunt u altijd nog nakijken welke doeleinden dit zijn.


Uw gegevens zijn beveiligd

De persoonsgegevens die Hermes van u heeft zijn beschermd door diverse beveiligingsmaatregelen. Die maatregelen variëren van fysieke maatregelen als een inbraakalarm en toegangscontrole tot diverse organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen. Willekeurige medewerkers of derden hebben geen toegang tot uw persoonsgegevens.


Geen verstrekking persoonsgegevens aan derden

Hermes stelt uw persoonsgegevens niet ter beschikking aan derden ten behoeve van eigen, door deze derden te bepalen, (commerciële) doeleinden. Ook worden uw gegevens nooit aan derden verkocht. Evenzo is er geen sprake van doorgifte van persoonsgegevens naar landen buiten de Europese Unie. Wij zijn soms verplicht om persoonsgegevens te verstrekken op grond van wet- of regelgeving. Mocht zich dat voordoen, dan zullen wij ons uiteraard ook bij deze wettelijke verplichting houden aan de eisen zoals deze door de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) zijn vastgesteld.


Cameratoezicht in voer- en vaartuigen

In diverse voertuigen van Hermes zijn camera's geïnstalleerd. Het cameratoezicht in de voer- en vaartuigen is bedoeld voor de verhoging van de (sociale) veiligheid van medewerkers en reizigers en bescherming van eigendommen. De camerabeelden kunnen binnen de wettelijke kaders ter beschikking worden gesteld aan politie en justitie.


Wat zijn uw rechten?

De reiziger heeft het recht op inzage in de persoonsgegevens die Hermes  van u verwerkt. U kunt Hermes verzoeken om een schriftelijk overzicht te verstrekken van uw persoonsgegevens die Hermes verwerkt. Als u een OV-chipkaart gebruikt, kunt u uw reisgegevens inzien via www.mijnov-chipkaart.nl. Indien de persoonsgegevens onjuist, onvolledig of anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt, kunt u Hermes,  verzoeken de persoonsgegevens te corrigeren of te verwijderen en u heeft het recht om uw gegevens te blokkeren als u geen informatie over nieuwe producten of diensten wenst te ontvangen. U kunt daartoe contact opnemen met de Hermes klantenservice (0900 - 266 63 99 lokaal tarief ).

Terug Home